Skip to main content

Centrum lokalne na ul. Ostródzkiej

W roku 2010 Stowarzyszenie Moja Białołęka wystąpiło z wnioskiem do Władz Dzielnicy i Miasta Stołecznego Warszawy, aby pozyskały nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych położone na terenie Dzielnicy Białołęka w obrębach: 4-16-25 zgodnie z zapisem ze Studium Zagospodarowania – na Centrum Lokalne  z usługami ogólnodostępnymi – publicznymi, a nie pod usługi komercyjne.

Na tym obszarze powinny powstać (po wpisaniu do WPI) Centrum Lokalne Wschodniej Białołęki w ramach którego powinny znaleźć się: Ośrodek Sportu z basenem, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury, Biblioteki, Oddział Straży Pożarnej, Komenda Policji, Komenda Straży Miejskiej, Publiczna Przychodnia Zdrowia, infrastruktura inżynieryjna, rynek lokalny wraz z miejscami usług.

Stowarzyszanie postulowało o wpisanie opracowania urbanistycznego Centrum Lokalnego Wschodniej Białołęki do WPI i rozpoczęcie realizacji jego poszczególnych elementów.

Budowa takiego Centrum jest niezbędna dla Wschodniej Białołęki, ponieważ pomimo wzrostu liczby ludności w tym czasie w granicach Wschodniej Białołęki od Kanału Żerańskiego do granicy z Markami, czyli na terenie porównywalnym do łącznej powierzchni dzielnicy Wola i Żoliborz lub dzielnicy Targówek:

 • nie było centrum lokalnego, miejsc usług
 • nie było ani jednego publicznego ośrodka zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, ośrodka kultury czy sportu i rekreacji, biblioteki
 • nie było posterunku policji ani straży pożarnej
 • do najbliższych tego rodzaju ośrodków dzielnicowych i do Urzędu Dzielnicy, umiejscowionych na Tarchominie, odległość wynosiła ponad 15 km.
 • nie było ulic zbiorczych o odpowiednich parametrach technicznych wyprowadzających ruch z obszaru (funkcjonujące dwa ciągi Ostródzka_Mochtyńska i Głębocka-Berensona-Kąty Grodziskie były w złym stanie technicznym i o parametrach technicznych nie pozwalających na prawidłową obsługę obszaru Zielonej Białołęki komunikacją zbiorową).

Jednocześnie Stowarzyszanie Moja Białołęka wyraziło stanowczy protest przeciwko zbywaniu gruntów z zasobów Agencji Rynku Rolnego zapisanych w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M.St. Warszawy jako tereny z przeznaczeniem pod inwestycje celu publicznego oraz w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Białołęki istniejących jako jedyne tereny na usługi ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, usług i handlu, turystykę, rekreację i wypoczynek.

Akademia inicjatyw sąsiedzkich

W 2009 roku Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej (CAL) zorganizowało program szkoleniowy dla przedstawicieli warszawskich organizacji i inicjatyw sąsiedzkich, działających na rzecz mieszkańców swojego terenu zatytułowany „Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich”

Członkowie Stowarzyszenia Moja Białołęka również wzięli udział w tym szkoleniu. Cykl  siedmiu półtoradniowych szkoleń dotyczył mechanizmów skutecznej aktywizacji i animacji społeczności lokalnych, wymiany doświadczeń i zapoznania się z podobnymi praktykami na terenie Polski.

W trakcie szkolenia zostało wypracowanych 12 „przykazań” dla animatorów ruchu sąsiedzkiego, czyli swoista misja dla osób, które brały udział w szkoleniu. Ich zadaniem było wzmocnienie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, sąsiedzkich, czy pobudzenie ludzi do realizowania inicjatyw społecznych oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko lokalne. W trakcie szkolenia bardzo podkreślano wagę rozbudzenia „ducha współpracy” w ludziach oraz uświadamianie potrzeb współdziałania między sąsiadami.

12 przykazań zestawiła Jolanta Żejmo, członek Stowarzyszenia Moja Białołęka

 1. Poznaj swoich sąsiadów, szukaj wśród nich sojuszników!
 2. Niczego nie zdziałasz sam!
 3. Bądź konsekwentny w swoim działaniu!
 4. Doceniaj małe sukcesy!
 5. Pracuj na pozytywach!
 6. Dbaj o dobre relacje!
 7. Korzystaj z doświadczeń innych!
 8. Nie obrażaj się na innych!
 9. Słuchaj, co mówią inni!
 10. Zachowaj dystans, nie bierz odpowiedzialności za wszystko!
 11. Nie wykonuj nieprzemyślanych ruchów!
 12. Ucz się, rozwijaj, wzmacniaj!

Po zakończeniu szkolenia ukazała się publikacja podsumowująca cykl zajęć: „Aktywni mieszkańcy. Inicjatywy sąsiedzkie w praktyce” pod redakcją Piotra Henzlera.

Osoby zainteresowane mogę wejść także na stronę: www.inicjatywysasiedzkie.pl